Prisni te merrni leje qëndrimi në Itali? Ministria italiane jep njoftimin e shumepritur për emigrantët

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

Prej ga ti dy vitesh situata e em igrantëve li dhur me do kumentet e tyre në ve nde të ndr yshme eu ropiane është vë shtirësuar. Në Itali situata e vë shtirë pan demike, por edhe ek onomike bëri që shumë em igrantë të kenë a v ari në pr ocesin e ma rrjes së le jeqe ndrimeve.
//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta le.xosh laj,min e plo.të ,duke shty,pur ne rek,la.men 4 sekondshe

De partamenti i Li rive C ivile dhe Em igracionit në Mi nistrinë e B rendshme Italiane ka fi rmosur ur dhrin le htësues për em igrantët që janë në pr itje të le jeve të që ndrimit.
//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta le.xosh laj,min e plo.të ,duke shty,pur ne rek,la.men 4 sekondshe

Ur dhëresa me datë 11 m aj 2021, sq aron se em igrantët në pr itje të ma rrjes së një le je që ndrimi që vo nesat ad ministrative kanë çu ar dhe në ska dimin kohor të ko ntratës së punës, mund ta ri novojnë kë rkesën e tyre me një ko ntratë të re pune, qo ftë dhe nga një tjetër pr onar.
//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta le.xosh laj,min e plo.të ,duke shty,pur ne rek,la.men 4 sekondshe

Kjo vl en dhe për ata em igrantë që pu nojnë në se ktorin e bu jqësisë e të as istencës fa miljare. Gj ithashtu ata emi grantë të cilët kanë h umbur ve ndin e punës dhe nuk kanë një ko ntratë pune, mund ta ri novojnë le jen e që ndrimit në Itali me mo tivin e pr itjes për p unësim.
Le jet e që ndrimit me mo tivin e pr itjes së pu nësimit mund të je pen dhe për em igrantët pu nonjës se zonal, por do të ketë një af at kohor të shk urtër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *