Si Ti Fitojmë Të Paktën 150 Sevape Në Ditën E Xhuma…

Uncategorized

Si ti fitojmë të paktën 150 sevape në ditën e xhuma….Si ti fitojmë të paktën 150 sevape në ditën e xhuma….1.Pastrohu në ditën e xhuma 2.Vesh rroba të bukra dhe pastra 3.Parfumosu 4.Fto ndonjë shok për xhuma 5.Lexo suren Kehf 6.Dërgo salavat Muhammedit alejhi selam 7.Nisu herët për xhami8.Jepu selam rrugës muslimaneve, dhe buzqeshu 9.Hynë në xhami me këmben e djathtë dhe mos e harro lutjen 10.Hynë në safin e parë pa nda dhe pengu askënd 11.Fal dy rekate namaz para së të ulësh12. Bëj dhiker gjatë gjithë kohës sa qendron derisa të fillojë ezani 13.Përserite ezanin pas muezinit 14.Pas faljes së xhumas mos i pengo të tjerët gjatë daljes15.Përshëndeti njerëzit pas daljes nga xhamia.

Allahu shpërblen 1 me 10 sevape . . .1*15=15 15*10=150 sevape .Ose ndryshe :1 vepër e mirë e barabartë me 700 sevape,1*700=700 15*700=10500.Ngase Muhammedi alejhi selam ka thënë :. . . . “Nëse dëshiron të bëjë një vepër të mirë dhe e kryen, All-llahu do t’ia shkruajë dhjetë deri në shtatëqind herë më tepër” .Këto si rregulla të përgjithshme pa u detajuar në shpërblimin e faljes së xhumas si dhe të tjera . . .Përgatiti : M.sc Besim Ademi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *