Si Bëhet Sexhdja E Falenderimit!

Uncategorized

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo?Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet ndonjë fatkeqësi, siç është rasti kur i largohet diçka e rëndë apo kur i jep Zoti ndonjë fëmijë, në këtë rast ai mund ta bëjë sexhden e falenderimit. Si praktikohet ajo?Thua Allahu Ekber, shkon në sexhde dhe thua subhane Rabijel A’la tri herë ose deri në dhjetë herë, më pas lutesh me duatë që di dhe i ke mësuar.”[Fik’hu Salat].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *