Shikoni Se Çfarë Shpërblimi Fiton Ai Që Bën Një Hap Për Të Shkuar Në Xhami

Uncategorized

“Sa i mirë është shpërblimi i punë-mirëve”! (Ali Imran: 136)Nga Ebu Umameh – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:“Kush del nga shtëpia e tij i pastruar, për të falur një namaz të detyrueshëm, shpërblimi i tij është si shpërblimi i haxhiut që ka veshur ihramin.

Dhe kush del për të falur namazin e duhasë (paradites), nuk është munduar veçse për ta falur atë, shpërblimi i tij është si shpërblimi i atij që bën umran.Dhe (shpërblimi i) namazit pas namazit – mes të cilëve nuk ka fjalë të kota – shkruhet në ‘il-lij-jin’* ”.“Sahih et terghib uet terhib” (670)*Vendi i melaikeve (tefsir El Beghauij). Apo vend i lart në qiell (Tefsir Ibn Kethir), apo në Xhennet (Ibn Abbasi, nga tefsiri i Kurtubiut).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *