Ja Kush Ja U Heq (Largon) Bereqetin Dhe Rriskun..

Uncategorized

bn Kajimi, Allahu e mëshiroftë, shkruan:“Prej ndëshkimeve për mëkatet është se ato e heqin bereqetin e jetës, të riskut, të dijes, të veprës dhe të bindjes ndaj Allahut.Përmbledhtas: mëkatet e largojnë bereqetin e fesë dhe të kesaj bote.Nuk gjen njeri me bereqet më të paktë në jetën, fenë dhe dunjanë e tij, sesa ai që e kundërshton Allahun; dhe nuk është larguar bereqeti nga toka, veçse për shkak të mëkateve të njerëzve.Allahu i Lartësuar thotë:“Sikur banorët e qyteteve të besonin dhe të ruheshin prej gjynaheve, Ne do t’u dërgonim bekime nga qielli dhe toka, por ata mohuan, prandaj i dënuam për atë që bënë.”(El-A’raf, 96)Ed Da’u ve Ed-Deva’, fq. 84

Pra Prej ndëshkimeve për mëkatet është se ato e heqin bereqetin e jetës, të riskut, të dijes, të veprës dhe të bindjes ndaj Allahut.Përmbledhtas: mëkatet e largojnë bereqetin e fesë dhe të kesaj bote.Nuk gjen njeri me bereqet më të paktë në jetën, fenë dhe dunjanë e tij, sesa ai që e kundërshton Allahun; dhe nuk është larguar bereqeti nga toka, veçse për shkak të mëkateve të njerëzve.ASuad Shabani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *