Eshte Pyetur Pejgamberi (Alejhi Selam): O I Dërguar I All-Llahut, Cila Sadaka (Lëmoshë) Është Më E Vlefshme?

Uncategorized

Eshte pyetur Pejgamberin alejhi selam O i Dërguar i All-llahut, cila sadaka (lëmoshë) është më e vlefshme?Nga kjo porosi mësojmë se besimtari duhet të japë nga pasuria e tij kur ai është i nevojshëm për të.Prej Xhundub bin Xhenadeh radiAllahu anhu transmetohet se ai e ka pyetur Pejgamberin salAllahu alejhi we selem:O i Dërguar i All-llahut, cila sadaka (lëmoshë) është më e vlefshme? Ai u përgjigj:Ajo të cilën e jep njeriu kur ai vet ka nëvojë, e ia jep të varfërit fshehurazi.Transmeton Darimiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *