Disa Prej Njerëzve Po Pretendojnë Se Xhini Nuk Mund Të Hyn Në Trupin E Njeriut?

Uncategorized

Disa prej njerëzve po pretendojnë se xhini nuk mund të hyn në trupin e njeriut? u përgjigj Ahmed ibn Hanbeli.Disa fjalë të dijetarëve rreth vërtetësisë së hyrjes së xhinit në trupin e njeriut.Ka thënë Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel:thashë babit tim,disa prej njerëzve po pretendojnë se xhini nuk mund të hyn në trupin e njeriut?u përgjigj Ahmed ibn Hanbeli::Biri im,ata gënjejnë,xhini flet në gjuhën e njeriut.(Risaletul Xhin 7)Ka thënë shejh Islam ibn Tejmije:

Prezenca e xhinit është autentike në Kur’an dhe në Sunnet dhe me pajtim të gjithë dijetarëve të ummetit,dhe gjithashtu hyrja e xhinit në trup të njeriut me pajtim të dijetarëve të ehli sunnetit,dhe kjo qështje është e dëshmuar për atë që mendon,dhe njeriu mund të flet fjalë që nuk e di se cka ka folur,dhe mund të godet goditje të fortë që në qoftë se e godet deven do ta mbyste,dhe për këtë nuk din gjë i sëmuari,dhe fjala e të Lartësuarit:“Sikur ai që zgjohet nga të prekurit e shejtanit”.(el Bekare 275)Dhe fjala e pejgamberit,salallahu alejhi ue selem:”Me të vërtet shejtani qarkullon në birin e Ademit ashtu siq qarkullon gjaku”(Autentik).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *