CILAT JANE VEPRAT QE SHPERBLEHESH EDHE PAS VDE’KJËS !

Uncategorized

CILAT JANE VEPRAT QE SHPERBLEHESH EDHE PAS VD’EKJËS !!??Nga sahabiu i nderuar Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i
Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë:“Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në va’rrin e tij, pas vde’kjes së tij: Lënia trashëgimi e diturisë së dobishme (t’ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të përfitojnë),

T’ju mundësosh të përfitojnë nga uji i një lumi (hapja e një vije që të kaloi uji),Hapja e një pusi (apo burimi),mbjellja e një palme (hurme arabe, apo e çdo peme tjetër të dobishme),Ndërtimi i një xhamie,Dhurimi i një Mus’hafi (Kurani),si dhe të lësh pas fëmijë të edukuar, të cilet luten dhe kërkojne falje për ty pas vdekjes tende.”El Albani (Allahu e mëshirofte!), në librin e tij “Sahihu el xhemiu” me nr 3596, e kavlerësuar si hadith hasen.Allahu e di me se miri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *