Çdo Rob Të Cilin E Godet Ndonjë Tri’shtim Apo Ndonjë Ankth Dhe Thotë:

Uncategorized

Në musnedin e Imam Ahmedit transmetohet prej ibni Mes’udit se Profeti alejhi selam ka thënë: “Çdo rob të cilin e godet ndonjë tri’shtim apo ndonjë ankth dhe thotë:All-llahum-me in-ni abduke o i Adhuruari im unë jam robi yt,ibnu abdike, biri i robit tënd,ibnu emetike, biri i robëreshës tënde,nasieti bi jedike, qenia imë është në dorën tënde.madin fij-je hukmuke mbi mua zbatohet gjykimi yt,ad’lun fije kadauke. të drejta janë të gjitha caktimet e tua për mua.
Vazhdoni leximin ne kete Foto me poshte

Es’eluke bikul-li ismin hue leke, Po të drejtohem me të gjitha emrat e tua,seme-mejte bihi nefseke, me të cilat e ke emërtuar veten,eu enzeltehu fi kitabike, apo të cilat i ke shpallur në librin tënd,eu al-lemtehu ehaden min halkik apo të cilat ia ke mësuar ndonjë prej krijesave të tua,eu iste’therte bihi apo të cilat i ke veçuar ti fshehëshfi ilmil gajbi indeke në dijen tënde të fshehtë:en texh’alel Kurane Që ta bësh Kuranin.rabia kalbij, pranverë të zemrës time,ue nura sadri, dritë të gjoksit tim,ue xhelae huzni, largues të tris’htimit tim.ue dhehabe hem-mi dhe heqës të ankthit tim!Allahu i lartësuar ka për t’ia larguar trishtimin dhe ankthin dhe ka për t’ia zëvendësuar ato me gëzim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *