Arr.estohet profesori i shkencave, shkaktoi eks.plodim derisa eksperimentonte në oborr

Kuriozitet

Yoki Krusel nga Cambriddge i Anglisë, është ar res tu ar pas një eks plo di mi që e ka shkaktuar në oborrin e tij, derisa po kryente një eksperiment për nxënësit.

Profesori i shkencave i ka përzier dy përbërës, para se ta shkaktonte ek spl odi min ‘enorm’ që më pas e shp ërndau përmes rrje te ve sociale.

Në pamjet e shkurtra, shihet tym që del prej një grilli, para se të ndodhë shpë rth imi. Megjithatë, nuk raportohet për dë me apo të lën du ar.

Pas pesë ditësh, poli cia e ka arre st uar Krusel nën aku zën për akt e ksp lo ziv, ndërsa e evakuuan zonën derisa kryen kontrolle për të vërtetuar nëse gjithçka është në rregull.

Gjatë qëndrimit në mbajtje, Krusel është aliv ano sur dhe u dërgua për kontroll në spit al, por gjendja tij është përmirësuar. Atë e suspenduan nga detyrat shkollës së mesme ku jepte mësim, deri në një vendim tjetër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *