A Flet Kur’ani Për Borën? Do Të Mah,Niteni Nga Kjo Histori Në Kuran.

Lajme

Në Kuran, nuk përmendet bora, por përmenden terma të tjerë që tregojnë të ftoh,tët dhe aca,r,in. Kurani nuk e përmend d,ëborën, pasi ai u drejtohet arabëve të cilët nuk e njihnin borën.Vetëm ata që mer,reshin me tre,gti dhe udhëto,nin drejt vend,eve ku binte b,orë, e dinin si është bora.Vendet me të cilat arabët bënin tregti, ishin kryesisht ato të Shamit (Lantonit), ku hyn dhe Libani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *