A Është Lutja (Duaja) Adhurim?

Uncategorized

A është lutja (duaja) adhurim?Duaja është adhurim. Allahu thotë: “Zoti juaj ka thënë: “Më thirrni Mua, Unë ju përgjigjem, e ata që nga mendjemadhësia i shmangen adhurimit ndaj Meje, do të hyjnë të nënçmuar në Xhehenem.” (Gafir: 60) I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Lutja është adhurim.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se hadithi është i mirë, i vërtetë.) O Zoti yne te lutemi na jep te mira ne kete bote dhe boten tjeter dhe na ruaj nga cdo e keqe qofte nga njerzit apo xhinet Allahume amin Allahume amein

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *