A E Dini Se Cila Eshte Sureja (Kaptine) E Pare Ne Kur’an..?

Uncategorized

A e dini se cila eshte Sureja (kaptine) e pare ne Kur’an?Fatiha është kaptina e pare e Kur’anit.Surja el-Fatiha është surja e parë e radhitur në Kur’an. Kjo sure ka rëndësi të madhe në besmin e një njeriu në Islam sepse përdorimi i kësaj sure është shumë i gjerë. Përdorimi i kësaj sure është i domosdoshëm gjatë faljes së namazit, pra çdo reqat një herë lexohet surja El Fatiha.

Kuptimi ne gjuhen shqie!Suretu El Fatiha 1. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!2. Falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botërave.3. Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit.4. Sunduesit në ditën e Gjykimit !5.Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti ndihmë kërkojmë .6. Udhëzona (përforcona) në rrugën e drejtë.7.Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira,e jo në të atyre që je i hidhëruar dhe që kanë humbur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *