A E DI SE CILAT JANË SYNIMET E KURANIT?!

Uncategorized

A E DI SE CILAT JANË SYNIMET E KURANIT?!Synimet e Kuranit Fisnik janë të shumta, mirëpo nga ato më kryesoret i veçojmë:1.Dashuria e Allahut të Madhëruar dhe të Dërguarit të Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të.I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, përcillet të ketë thënë: “Me të vërtetë Allahu i ngre disa popuj me këtë Kuran dhe i përul disa të tjerë”.2. Kurani është shërim dhe sebep për zbritjen e mëshirës.

Allahu i Madhëruar thotë: “Ne të shpallëm Kuranin, që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshpërim”. Isra 82.3. Kurani është sebep për rritjen e kontos imanore.Ai që e lexon nga një shkronjë, e ka një të mirë dhe çdo e mirë shpërblehet me dhjetë, dhe shpërblimi shtohet në muajin e Ramazanit.I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë. “Kush lexon Kuran, për çdo germë i ka nga dhjetë sevape. Nuk them se eliflam mim është një shkronjë, por elif është shkronjë, lami është shkronjë dhe mimi është shkronjë”.

4. Ndërmjetësimi.I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, përcillet të ketë thënë: “Lexoni Kuranin, se ai do të vijë ndërmjetësues në Ditën e Kiametit (për ata që e kanë lexuar dhe kanë punuar me të)”.5. Kurani është sebep për udhëzim.llahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve, që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë shpërblim të madh”. Isra 9.Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *