8 Rregulla Që Një Lutje Të Pranohet

Uncategorized

Lutje do të thotë kërkesë është një gjë tejet e rëndësishme në jetën e njeriut,ku sipas shkënces islame , lutja i drejtohet vetëm Allahut Madhëruar,Krijuesit të botëve.Prandaj ,lutja është bisedë me zë të ulur me Krijuesin tënd,rrugë sekrete përmes cilës fitohet fuqia shpirtërore nga burimi kryesor.Lutja ringjallë shpirtin e njeriut dhe e orienton atë në rrugë të drejtë.*Kushtet që duhet plotësuar gjat lutjes ,dhe rregullat e mirësjelljes me rastin e lutjes.

1) Që lutja të fillojë me falënderim ndaj All-llahut të Madhërishëm,pastaj më lavdërimin e emrave dhe cilesive të Tij,dhe kërkimin e bekimit për Pejgamberin e Tij [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem],e pastaj të lutet për çka të dojë!përseri në fund falënderojm All-llahun e Madhërishëm dhe dërgojm selavat mbi Pejgamberin [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem].2) Të jetë i vendosur, i sinqert, më vemendje dhe përkushtim dhe konzentrim kur lutet duke zbatuar rregullat e përgjithshme të lutjes e plotësisht më bindje i sigurtë në plotësimin e lutjes.Pejgamberi i Allahut[sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]ka thënë:”Kur luteni,asnjëri prej jush të mos deklarojnë:

O Allah më fal,nëse do,ose o Zot,më mëshiro,nëse do,por të bejë vendosmërisht,ngase Allahu nuk mund të udhërohet,”kur I lutemi Allahut,jeni të sigurt se do t’u përgjigjet me dijeni se Allahu nuk pranon dua nga një zemër indiferente dhe neglizhente!”.3)Devotshmëri dhe qëndrushmëriua,mbështetje në Allahun [subhanehu ue teala]4) Kujdes për ushqim, të jetë hallall dhe veshmbathja të jetë e (paster në trup),me abdes,në vënde ku nuk ka fotografi dhe qen,sepse ato pengojnë hyrjen e melekëve.5) Lutja bëhet në ditë me vlerë të veçantë dhe kohërat ku Allahu Madhërishëm pranon lutjet p.sh në sexhde, në mes të Ezanit e Ikametit,mbas Farzit,në pjesen e fund të Natës,në Arafat etj.6) Që të lutet vazhdimisht dhe lutjen ta përsëritet tri hërë dhe kur kërkon ,kërkohet tri here.7) Që gjatë duasë me duar të ngritura të drejtohemi nga Kibla8)Emri më i madh i Zotit është Ismul-A’dham,për të cilin thuhet se All-llahu i Madhërishem më siguri do t’ia pranojë lutjen atij që i lutet më atë emër.Disa nga dobitë e lutjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *