5 Shkaqet që ju pengojnë në faljen e namazit të sabahut..!

Uncategorized

Shkaqet që pengojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:– Pagjumësia dhe ndeja pas namazit të jacisë.Mosnjohja e vlerës së namazit të sabahut.– Mosfrika nga dën’imi i Allahut.– Dashuria dhe imani i dobët në Allahun.Mospërgatitja e shkaqeve për zgjim si kurdisja e orës me zile etj.

Shkaqet që ndihmojnë në ngritjen për faljen e namazit të sabahut me kohë:– Siqeriteti i plotë dhe vendosmëria që të zgjohesh për namaz të sabahut.Shkuarja në gjumë herët, menjëherë pas namazit të jacisë dhe largimi nga ndeja pas jacisë, në mënyrë që të zgjohesh herët, e pas namazit të sabahut të punosh, sepse Allahu pas sabahut i shpërndan furnizimet (rizkun).– Ta bëjmë planin tonë ditor në përputhje me orarin e namazeve, duke lënë kohë të mjaftueshme për çdo namaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *