3 Pengesave Që E Pengojnë Njeriun Të Ecë Në Rrugën Për Tek Allahut

Për tu informuar i pari kliko lartë Follow ↗️↗️⤴️

3 pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek Allahut.Shejh Abdu Rezak el-Beder -Allahu e ruajtë- thotë:“Është detyrë dhe duhet të bëhet kujdes prej pengesave që e pengojnë njeriun të ecë në rrugën për tek Allahu dhe arritjen e kënaqësisë së Tij, e ato janë tre:1 : Shi’rku në Allahun2 :Bidati në fenë e Allahut3:Mëkatet me llojet e tyre.
Vazhdoni leximin ne kete Foto me poshte

Përsa i përket pengesës, që është shirku në Allahun e Lartësuar, shpëtimi prej tij arrihet duke plotësuar me sinqeritet njësimin e Allahut dhe veçimin e Tij në adhurim, ndërsa pësa i përket pengesës, që është bidati në fenë e Allahut, shpëtimi prej tij është duke u kapur dhe duke ndjekur udhëzimin e Profetit -alejhi salatu ue selam-, kurse pengesa e tretë të cilat janë mëkatet me llojet e tyre, shpëtimi prej tyre është duke u larguar prej tyre dhe me pendim të sinqertë, në kohën që ndodh diçka prej tyre (mëkateve)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *