10 Kohet (Momentet) Kur Duhte Te Lutemi..!

Uncategorized

1.Lutja kur të zgjohemi nga gjumi e lutja e transmetuar për këtë është fjala e tij: “La ilahe il-Allahu vahdehu la sherike lehu. Lehul mulku ve lehul Hamdu ve huve ala kul-li shejin Kadir. Elhamdulil-lah ve subhanAllah ve la havle ve la kuvvete il-la bil-lah. Pastaj thotë: O Zot më fal mua – apo lutet – dhe i pranohet atij. E nëse merr abdes dhe falet i pranohet namazi i tij.”.

2.Nëse fle me abdes dhe kur të ngritët gjatë natës lutet.1Përkthimi në shqip: “Nuk meriton askush adhrimin pos Allahut i cili nuk ka shok.Atij i takon sundimi dhe falënderimi dhe ai ka mundesi për çdo gjë. Falënderimi i takon Allahut dhe i pastër nga çdo e metë është Ai dhe nuk ka mundësi e as fuqi vetëm se me Allahun.”

3.Gjatë lutjes me fjalët: “La ilahe il-la ente subhaneke in-ni kuntu minedh-dhalimin.” 4.Lutja e njerëzve pas vde’kjes së dikujt.5.Lutja pas lavdërimit të Allahut dhe salavateve ndaj të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) në uljen e fundit.6.Kur ta lusim Allahun me emrin e Tij më të madh që kur lutet me të përgjigjet dhe kur i kërkohet me të jep.7.Lutja e myslimanit për vëllanë e tij mysliman në mos prezencën e tij.8.Lutja e Arafatit në ditën e Arafatit.9.Lutja gjatë muajit të Ramazanit.10.Lutja gjatë tubimit të myslimanëve për përmendjen eAllahut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *